روش حدا سازی مخلوط های نا همگن

درخواست حذف این مطلب

روش های جداسازی مخلوط های همگن(محلول)

1-تبلور 2-تبخیر 3-تقطیر 4-کروماتوگرافی

1-تبلور : مخصوص محلول های جامد در مایع می باشد.در این روش محلول سیرشده را سرد کرده کرده. سپس مشاهده می شود که ناخالصی به صورت بلور تشکیل شده و قابل جداسازیست.

2-تبخیر : اینم که توضیح نمی خواد..

3-تقطیر ساده : برای محلول های جامد در مایع کاربرد دارد. تعریف = » به مجموع عمل تبخیر و میعان تقطیر گویند.

مثال : محلول آب نمک = » ابتدا محلول را در مجاورت گرما قرار داده و آب تبخیر می شود.آب تبخیر شده در مجاورت آب سرد قرار می گیرد و میعان ایجاد می شود و تبدیل به مایع می شود.

تقطیر جز به جز : مخصوص محلول های مایع در مایع می باشد. باید دو جز محلول تفاوت نقطه جوش داشته باشند.

مثال : محلول آب و الکل = » نقطه جوش آب = 100 الکل = 79

محلول را در مجاورت حرارت قرار داده و ابتدا الکل جدا می شود و با سرد بخار الکل به مایع تبدیل می شود.

4-کروماتوگرافی : این روش بر اساس تفاوت چسبندگی چند جز از یک محلول به یک سطح جامد صورت میگیرد.محلول را از روی سطح عبور می دهیم.موادی که چسبندگی کمتری دارند بیشتر به جلو رانده می شوند و اجزایی که چسبندگی کمتری دارند کمتر جا به جا می شوند.